เนื้อหาข่าว
การปรับปรุงข้อมูลหน่วยบริการ เพื่อรองรับข้อมูลผู้ป่วยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.)

เรียน เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 

        ทางทีมได้จัดทำข้อมูลหน่วยบริการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรองรับข้อมูลผู้ป่วยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.) ในการพิมพ์ Audit Form และรายงานที่เกี่ยวข้อง ท่่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อดาวน์โหลด --> Auditrogram

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้