เนื้อหาข่าว
ประกาศการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ/สปสช.เขต และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
       ตามที่ สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน ทีมบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้แจ้งเวียนเมล์การ Upgrade Firmware เพื่อทำการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ ในส่วนการทำงานของ Harddisk ของหน่วยจัดเก็บสำรองข้อมูล และจะหยุดให้บริการ ระบบงานชั่วคราว ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 03.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระบบงาน eMA ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว รวมถึงการทำงานในส่วนของการรับไฟล์เวชระเบียนจากโปรแกรม Win App ในช่วง เวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้จะประกาศข่าวเพื่อทราบในหน้าเวปไซต์อีกครั้ง

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้