ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4.8.2)

รายละเอียดการแก้ไข eMA Client Version 2.0.4.8.2
- แก้ไขกรณีไม่สามารถแนบไฟล์เวชระเบียน OPLG
- แก้ไขกรณีหน่วยบริการไม่สามารถดึงข้อมูลในการแนบในรอบถัดไปได้

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07 

ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการเข้ามาออกรายงานและทักท้วง กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere) STM650701 และรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม STM6507 ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211 (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211  (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

สำนักงานฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการแนบเอกสารหลักฐาน 
V201-207 statement 6507_01 กรณีอุบัติเหตุุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ
V208-211 statement 6508_01 กรณีผู้ป่วยนอกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตั ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

สปสช.ขยายเวลาการรับเอกสาร ดังนี้

V048 :Stm 65_07 ปรับขยาย ถึงวันที่ 5 กย. 65

V201-207 :Stm 6507_02 ปรับขยาย ถึงวันที่ 30 กย. 65

หากเกินกำหนดนี้ทางสปสช. จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ยืนยันการให้บริการเพื่อแก้ไขข้อมูล

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. รพ.สต.บ้านซอโอ (07354) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 6 รายการ (Job No. JP02220006)

2. รพ.จิตเวชพิษณุโลก (41429) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 17 รายการ (Job No. JP ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-207

         ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการแนบเอกสารแก้ไขติด V201-207 กรณี OP ของ STM OP 6507_01 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2565 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบใหม่ หน่วยบริการอาจมีปัญหาเรื่องการรับทราบข้อมูล หรือการลงโปรแกรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช.จึงขอขยายเวลาการรับเอกสารดังกล่าวถ ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

รายละเอียดการปรับรุง Version (V2.0.4)

1. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Pre Audit กรณีที่ติด (VA) สำหรับข้อมูลตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย

2. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Post Audit สำหรับข้อมูลตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย

3. แก้ปัญหาการแสดงรายการ กรณีที่หน่วยบริการมีก ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

!!!ด่วนที่สุด!!! แนวทางการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลติดเงื่อนไข Verify data กรณี ข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและการเบิก Instrument สำหรับหน่วยบริการ

..การแก้ไขติด V201-207 กรณี OP เปิดให้แนบไฟล์ของ STM OP 256507_01 แรกก่อน จนถึงวันที่ 18 สค.65. นี้ 
..ส่วน  กรณี V048 รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม เปิดระบบให้แนบไฟล์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 สค.65 โดยขอให้ตรวจสอบการติด VA OP/IP STM 256507_01 และจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด
โดยสามารถ Download ไฟล์ eMA Client เพื่อแนบไฟล์หลักฐานได ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

เนื้อหา: 

1. ให้ดำเนินการ ตาม หนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช. 6.70/ว.5302 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

2. หน่วยบริการ/สถานพย ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์

เรียน ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์
        วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 จะทำการ Deploy ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
         
        ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการตรวจสอบเวชระเบียนได้อย่างครบวงจร 

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายชดเชยและระบบการเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามกำหนดก ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»