ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูลการให้บริการรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048)

      สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูล การให้บริการกรณีรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) สำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048) ตามหนังสือเวียนที่ 6.70/ว5302 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565

1. กรณีหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจ่ายและมีความประสงค ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

การดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) (ข้อมูลติด V 236-V256)

                                ในปี 2566  สำนักงานฯ จะมีการดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ statement 6602_02 เป็นต้นไป (ข้อมูลติด V ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

การ Update eMA Client เวอร์ชั่น 2.4.0.9

แจ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ eMA Client (Version 2.4.0.9)

รายละเอียดการปรับปรุง
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณีตรวจสอบก่อนจ่าย โดยเพิ่มตัวเลือกการยอมรับ VA และ ไม่ยอมรับตามผล VA
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณี OPCA : preaudit
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกข้อมูลที่ติด VA ของหน่วยบริการ


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

การดำเนินการกรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณี OPAE/ OP Anywhere ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด V) สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

            ในปี ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ได้มีการพัฒนาเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere)ให้สอดคล้องกับข้อมูลบริการในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกเงื่อนไขเดิม V๒๐๑ – V๒๐๗  และเริ่มด ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4.8.2)

รายละเอียดการแก้ไข eMA Client Version 2.0.4.8.2
- แก้ไขกรณีไม่สามารถแนบไฟล์เวชระเบียน OPLG
- แก้ไขกรณีหน่วยบริการไม่สามารถดึงข้อมูลในการแนบในรอบถัดไปได้

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07 

ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการเข้ามาออกรายงานและทักท้วง กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere) STM650701 และรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม STM6507 ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211 (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211  (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

สำนักงานฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการแนบเอกสารหลักฐาน 
V201-207 statement 6507_01 กรณีอุบัติเหตุุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ
V208-211 statement 6508_01 กรณีผู้ป่วยนอกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตั ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

สปสช.ขยายเวลาการรับเอกสาร ดังนี้

V048 :Stm 65_07 ปรับขยาย ถึงวันที่ 5 กย. 65

V201-207 :Stm 6507_02 ปรับขยาย ถึงวันที่ 30 กย. 65

หากเกินกำหนดนี้ทางสปสช. จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ยืนยันการให้บริการเพื่อแก้ไขข้อมูล

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. รพ.สต.บ้านซอโอ (07354) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 6 รายการ (Job No. JP02220006)

2. รพ.จิตเวชพิษณุโลก (41429) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 17 รายการ (Job No. JP ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-207

         ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการแนบเอกสารแก้ไขติด V201-207 กรณี OP ของ STM OP 6507_01 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2565 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบใหม่ หน่วยบริการอาจมีปัญหาเรื่องการรับทราบข้อมูล หรือการลงโปรแกรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช.จึงขอขยายเวลาการรับเอกสารดังกล่าวถ ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

รายละเอียดการปรับรุง Version (V2.0.4)

1. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Pre Audit กรณีที่ติด (VA) สำหรับข้อมูลตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย

2. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Post Audit สำหรับข้อมูลตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย

3. แก้ปัญหาการแสดงรายการ กรณีที่หน่วยบริการมีก ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»