ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

รายละเอียดการปรับรุง Version (V2.0.4)

1. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Pre Audit กรณีที่ติด (VA) สำหรับข้อมูลตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย

2. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Post Audit สำหรับข้อมูลตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย

3. แก้ปัญหาการแสดงรายการ กรณีที่หน่วยบริการมีก ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

!!!ด่วนที่สุด!!! แนวทางการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลติดเงื่อนไข Verify data กรณี ข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและการเบิก Instrument สำหรับหน่วยบริการ

..การแก้ไขติด V201-207 กรณี OP เปิดให้แนบไฟล์ของ STM OP 256507_01 แรกก่อน จนถึงวันที่ 18 สค.65. นี้ 
..ส่วน  กรณี V048 รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม เปิดระบบให้แนบไฟล์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 สค.65 โดยขอให้ตรวจสอบการติด VA OP/IP STM 256507_01 และจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด
โดยสามารถ Download ไฟล์ eMA Client เพื่อแนบไฟล์หลักฐานได ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

เนื้อหา: 

1. ให้ดำเนินการ ตาม หนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช. 6.70/ว.5302 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

2. หน่วยบริการ/สถานพย ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์

เรียน ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์
        วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 จะทำการ Deploy ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
         
        ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการตรวจสอบเวชระเบียนได้อย่างครบวงจร 

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายชดเชยและระบบการเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามกำหนดก ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

วิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        ทางทีมได้ดำเนินการจัดทำวิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram ไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด หัวข้อ โปรแกรม Auditprogram

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุง Auditrogram Version 20.19

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

         ทางทีมงานได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม Auditrogram Version 20.19 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงรายงานการตรวจสอบก่อนการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช.

2. ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช. 

 

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

Username และสิทธิ์ในการเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์

Download >> แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE

# ผู้ขออุทธรณ์ในระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

# User ท่านใดที่เคยมี Username เข้าระบบ e-Claim หรือ MRA แล้ว สามารถใช้ Username นั้นมาเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์ได้ ...


โดย อ่านต่อ»