ติดต่อเรา

 

 

คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่

 

สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4
อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทรศัพท์02-141-4000 (เวลาราชการ)
โทรสาร : 02-143-9730-1 
เว็บไซต์ : http://audit.nhso.go.th/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

สร้างความเป็นธรรมของการตรวจสอบชดเชยและการให้บริการทางสาธารณสุข
(
EQUITY OF CLAIM AND QUALITY SYSTEM)

·         ตรวจสอบคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

·         พัฒนามาตรฐานของระบบการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบริการและการจ่ายชดเชย

·         ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายชดเชยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

·         พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการมีการนำผลการตรวจสอบไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพบริการ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า