เนื้อหาข่าว
แจ้งการพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการตรวจสอบเวชระเบียนได้อย่างครบวงจร 

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายชดเชยและระบบการเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามกำหนดการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม eMA Client V2.0.0(ระบบ Windows Application) ได้ที่เมนูดาวน์โหลด : โปรแกรมระบบ eMA ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ