เนื้อหาข่าว
ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

เนื้อหา: 

1. ให้ดำเนินการ ตาม หนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช. 6.70/ว.5302 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

2. หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ต้องติดตั้ง โปรแกรมแนบไฟล์เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับปรุงล่าสุด (eMA Client Update 27/07/2565) โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และ คู่มือ ได้ที่ https://audit.nhso.go.th/ema/index-download  (หัวข้อ โปรแกรมระบบ eMA และ คู่มือการใช้งาน)