เนื้อหาข่าว
!!!ด่วนที่สุด!!! แนวทางการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลติดเงื่อนไข Verify data กรณี ข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและการเบิก Instrument สำหรับหน่วยบริการ

..การแก้ไขติด V201-207 กรณี OP เปิดให้แนบไฟล์ของ STM OP 256507_01 แรกก่อน จนถึงวันที่ 18 สค.65. นี้ 
..ส่วน  กรณี V048 รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม เปิดระบบให้แนบไฟล์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 สค.65 โดยขอให้ตรวจสอบการติด VA OP/IP STM 256507_01 และจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด
โดยสามารถ Download ไฟล์ eMA Client เพื่อแนบไฟล์หลักฐานได้ที่  URL : https://audit.nhso.go.th/ema/index-download
โปรแกรมระบบ eMA --> eMA_Setup_V2.0.4 FULL [สำหรับทุกหน่วยบริการ] (Update 27/07/2565)
และคู่มือการติดตั้งระบบที่เมนู คู่มือการใช้งาน --> คู่มือการใช้งานโปรแกรม eMA Client V2.0.4 สำหรับหน่วยบริการ (Update 27/07/2565)