เนื้อหาข่าว
ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-207

         ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการแนบเอกสารแก้ไขติด V201-207 กรณี OP ของ STM OP 6507_01 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2565 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบใหม่ หน่วยบริการอาจมีปัญหาเรื่องการรับทราบข้อมูล หรือการลงโปรแกรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช.จึงขอขยายเวลาการรับเอกสารดังกล่าวถึง วันที่ 10 กันยายน 2565   หากเกินกำหนดนี้ทางสปสช. จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ยืนยันการให้บริการเพื่อแก้ไขข้อมูล 
         ทั้งนี้ ข้อมูลที่หน่วยบริการแนบเอกสารมาแล้วตามเวลาที่กำหนดเดิม (ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565) สปสช.จะนำไปตรวจสอบและประมวลผลจ่ายตามรอบต่อไป