เนื้อหาข่าว
ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211 (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211  (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

สำนักงานฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการแนบเอกสารหลักฐาน 
V201-207 statement 6507_01 กรณีอุบัติเหตุุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ
V208-211 statement 6508_01 กรณีผู้ป่วยนอกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 จึงขอให้ท่านดำเนินการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด 
หากพ้นวันที่กำหนดดังกล่าว สำนักงานฯ จะถือว่าหน่วยบริการยอมรับข้อมูลตามที่ สปสช. ตรวจสอบได้ สำนักงานจะไม่จ่ายชดเชยบริการที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชยดังกล่าว