เนื้อหาข่าว
เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07 

ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการเข้ามาออกรายงานและทักท้วง กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere) STM650701 และรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม STM6507 ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด V) ระหว่างวันที่ 7-17 พฤศจิกายน 2565
 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบใหม่ หน่วยบริการอาจมีปัญหาเรื่องการรับทราบข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช.จึงขอขยายเวลาทักท้วง ดังกล่าวถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 หากเกินกำหนดนี้หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หน่วยบริการไม่มีข้อทักท้วงประการใด สำนักงานถือว่าหน่วยบริการยอมรับผลการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งสำนักงานจะดำเนินการประมวลผล เพื่อพิจารณาการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยจะแจ้งผลการจ่ายชดเชยใน statement ให้รับทราบต่อไป