เนื้อหาข่าว
Username และสิทธิ์ในการเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์

Download >> แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE

# ผู้ขออุทธรณ์ในระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

# User ท่านใดที่เคยมี Username เข้าระบบ e-Claim หรือ MRA แล้ว สามารถใช้ Username นั้นมาเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์ได้ ท่านใดที่มี Username แล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้ อาจเป็นเพราะยังไม่ได้เพิ่มสิทธิ์การเข้าใช้ระบบนี้  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Scan พร้อมสำเนาบัตรประชาชน แนบ E-Mail แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE กับ เจ้าหน้าที่เขต

# User ท่านใดที่ไม่มี Username เข้าระบบให้ทำการขอตามระบบได้ที่ dc.nhso.go.th หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Scan พร้อมสำเนาบัตรประชาชน แนบ E-Mail แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE กับ เจ้าหน้าที่เขต แล้วแจ้งขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE อีกครั้งตามข้อความข้างต้น เมื่อได้รับ Username/Password แล้วให้เข้าไปเปลี่ยน Password ที่ dc.nhso.go.th ก่อนเข้าใช้งานครั้งแรก มิฉะนั้นจะไม่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 

# User ท่านใดที่ลืม Password ให้ดำเนินการที่ Reset Password