เนื้อหาข่าว
การดำเนินการกรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณี OPAE/ OP Anywhere ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด V) สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

            ในปี ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ได้มีการพัฒนาเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere)ให้สอดคล้องกับข้อมูลบริการในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกเงื่อนไขเดิม V๒๐๑ – V๒๐๗  และเริ่มดำเนินการภายใต้เงื่อนไขใหม่ V๒๑๗ – V๒๓๕ ตั้งแต่ statement ๖๖๐๑_๐๒ เป็นต้นไป

            เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับหน่วยบริการ และให้การเบิกจ่ายชดเชยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด V๒๑๗ – V๒๓๕) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการให้บริการผ่านระบบ web application eMA client โดยดาวน์โหลดได้ที่ URL :https://audit.nhso.go.th/ema ให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดในระบบ web application eMA client (ทุกหน่วยบริการต้อง Download EMA Client ให้เป็นปัจจุบัน : eMA_Setup_V2.0.4.9) 

              หากพ้นวันที่กำหนดดังกล่าว สำนักงานฯ จะถือว่าหน่วยบริการยอมรับข้อมูลตามที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หลักฐานเอกสารที่หน่วยบริการจัดส่งให้ในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นถือเป็นหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วน จะไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งสำนักงานจะนำไปใช้ในการตรวจสอบและจ่ายชดเชยค่าบริการดังกล่าว โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบมายังท่านต่อไป