ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบอุทธรณ์ออนไลน์วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 8:00 น.-11:30 น.

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

            ขอแจ้งหยุดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องการใช้งานในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.วันที่ 19/09/2560 และสามารถเข้าใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 19/09/2560 เป็นต้นไป

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

แจ้งปิดปรับปรุงระบบอุทธรณ์ออนไลน์วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 8:00 น.-11:30 น.

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

            ขอแจ้งหยุดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องการใช้งานในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.วันที่ 19/09/2560 และสามารถเข้าใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 19/09/2560 เป็นต้นไป

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

แจ้งปิดปรับปรุงระบบอุทธรณ์ออนไลน์วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น.-16:00 น.

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

            ขอแจ้งหยุดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องการใช้งานในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.วันที่ 06/09/2560 และสามารถเข้าใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 16.30 น. วันที่ 06/09/2560 เป็นต้นไป

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

แจ้งปิดปรับปรุงระบบอุทธรณ์ออนไลน์วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น.-15:00 น.

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

            ขอแจ้งหยุดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องการใช้งานในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.วันที่ 30/08/2560 และสามารถเข้าใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 15.30 น. วันที่ 30/08/2560 เป็นต้นไป

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ประกาศ !! แจ้งขอปิดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

สปสช. ขอประกาศปิดให้บริการการเว็บไซต์ ระบบอุทธรณ์ออนไลน์ (www.audit.nhso.go.th) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. 
เพื่อทำการ Upgrade Software ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถ Log in เข้าใช้งานและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไ ...


โดย พรชัย คชาวุธากร (E-Claim) อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ชั่วคราว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว รวมถึงการส่งข้อมูลในระบบจาก eMA Client ของหน่วยบริการ ในช่วงเวลาดังกล่าว ...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

แจ้งปิดปรับปรุงระบบอุทธรณ์ออนไลน์วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอแจ้งหยุดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องการใช้งานในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น.วันที่ 08/03/2560 และสามารถเข้าใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 11.00 น. วันที่ 08/03/2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่ส ...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

แจ้งการพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการตรวจสอบเวชระเบียนได้อย่างครบวงจร 

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายชดเชยและระบบการเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามกำหนดก ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

การปรับปรุงข้อมูลหน่วยบริการ เพื่อรองรับข้อมูลผู้ป่วยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.)

เรียน เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 

        ทางทีมได้จัดทำข้อมูลหน่วยบริการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรองรับข้อมูลผู้ป่วยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.) ในการพิมพ์ Audit Form และรายงานที่เกี่ยวข้อง ท่่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อดาวน์โหลด --> Auditrogram

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

วิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        ทางทีมได้ดำเนินการจัดทำวิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram ไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด หัวข้อ โปรแกรม Auditprogram

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุง Auditrogram Version 20.19

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

         ทางทีมงานได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม Auditrogram Version 20.19 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงรายงานการตรวจสอบก่อนการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช.

2. ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช. 

 

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»