ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการปรับปรุงอุปกรณ์ Hardware เพื่อรองรับประสิทํธิภาพการทำงานของระบบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 - 02.00 น.

        เนื่องด้วยจะมีการปรับปรุง Hardware เพื่อรองรับประสิทํธิภาพการทำงานของระบบใน  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 - 02.00 น. ซึ่งจะกระทบการการใช้งานระบบตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) และการส่งแฟ้มเวชระเบียนจากหน่วยบริการในวันและเวลาด้งกล่าว

       ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการตรวจสอบเวชระเบียนได้อย่างครบวงจร 

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายชดเชยและระบบการเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามกำหนดก ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

การปรับปรุงข้อมูลหน่วยบริการ เพื่อรองรับข้อมูลผู้ป่วยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.)

เรียน เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 

        ทางทีมได้จัดทำข้อมูลหน่วยบริการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรองรับข้อมูลผู้ป่วยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (อปท.) ในการพิมพ์ Audit Form และรายงานที่เกี่ยวข้อง ท่่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อดาวน์โหลด --> Auditrogram

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

วิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        ทางทีมได้ดำเนินการจัดทำวิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram ไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด หัวข้อ โปรแกรม Auditprogram

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุง Auditrogram Version 20.19

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

         ทางทีมงานได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม Auditrogram Version 20.19 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงรายงานการตรวจสอบก่อนการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช.

2. ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช. 

 

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

Username และสิทธิ์ในการเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์

Download >> แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE

# ผู้ขออุทธรณ์ในระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

# User ท่านใดที่เคยมี Username เข้าระบบ e-Claim หรือ MRA แล้ว สามารถใช้ Username นั้นมาเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์ได้ ...


โดย อ่านต่อ»