เนื้อหาข่าว
การดูรายงานผลและการทักท้วงผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (OP CA anywhere) STM 660202 และ 660301

                การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (OP CA anywhere)  STM 660202 และ 660301 หน่วยบริการสามารถเข้ามาดูผลการตรวจสอบเวชระเบียนและทักท้วงได้ตั้งแต่ วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2566

                 หากพ้นวันที่กำหนดดังกล่าว สำนักงานฯ จะถือว่าหน่วยบริการยอมรับข้อมูลตามที่ตรวจสอบได้ ซึ่งสำนักงานจะนำไปใช้ในการตรวจสอบและจ่ายชดเชยค่าบริการดังกล่าว โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบมายังท่านต่อไป