เนื้อหาข่าว
การดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) (ข้อมูลติด V 236-V256)

                                ในปี 2566  สำนักงานฯ จะมีการดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ statement 6602_02 เป็นต้นไป (ข้อมูลติด V 236-V256) 

         เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับหน่วยบริการ และให้การเบิกจ่ายชดเชยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการให้บริการผ่านระบบ web application eMA client ให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดในระบบ web application eMA client 

              หากพ้นวันที่กำหนดดังกล่าว สำนักงานฯ จะถือว่าหน่วยบริการยอมรับข้อมูลตามที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หลักฐานเอกสารที่หน่วยบริการจัดส่งให้ในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นถือเป็นหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วน จะไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งสำนักงานจะนำไปใช้ในการตรวจสอบและจ่ายชดเชยค่าบริการดังกล่าว โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบมายังท่านต่อไป