เนื้อหาข่าว
แนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูลการให้บริการรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048)

      สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูล การให้บริการกรณีรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) สำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048) ตามหนังสือเวียนที่ 6.70/ว5302 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565

1. กรณีหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจ่ายและมีความประสงค์จะยืนยันการให้บริการ ให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานรองรับการตรวจสอบก่อนการจ่ายฯ ที่โปรแกรมแนบไฟล์เวชระเบียนอิเลกทรอนิกส์ (eMA Client) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://audit.nhso.go.th/ema 

2. สปสช. กำหนดให้หน่วยบริการแจ้งความประสงค์ยืนยันการให้บริการ และกรณีประสงค์ทักท้วงการตรวจสอบ ตามวันและเวลาที่สำนักงานกำหนดฯ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ยืนยันการให้บริการรายการ/ขอทักท้วงรายการดังกล่าว ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการสำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน(IP) ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ Statement 6602 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ