เนื้อหาข่าว
ขอปรับวันแจ้งผลการตรวจสอบและการทักท้วงของหน่วยบริการ กรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยนอก

อแจ้งปรับวันแจ้งผลการตรวจสอบและการทักท้วงของหน่วยบริการ กรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยนอก (OPAE, OP anywhere, OPBKK, ) จากเดิมที่หน่วยบริการสามารถเข้ามาดูผลการตรวจสอบเวชระเบียนและทักท้วงวันที่ 16-25 เมษายน 2566 เป็น วันที่ 18 - 27 เมษายน 2566 
                    หากพ้นวันที่กำหนดดังกล่าว สำนักงานฯ จะถือว่าหน่วยบริการยอมรับข้อมูลตามที่ตรวจสอบได้ ซึ่งสำนักงานจะนำไปใช้ในการตรวจสอบและจ่ายชดเชยค่าบริการดังกล่าว โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบมายังท่านต่อไป