เนื้อหาข่าว
ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม ในวันพุธที่ 2๐ กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 20:00 - 24:00 น.

ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ร่วมกับฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและเครือข่าย มีความประสงค์จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ เกิดความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงขอหยุดการให้บริการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๑ ระบบ ในพุธที่ 2๐ กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 20:00 - 24:00 น. ซึ่งมีผลจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบฯตามที่แจ้ง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ประกอบด้วย 
๑. ระบบเว็บไซต์ สำนักตรวจสอบชดเชยค่าบริการ (Audit) 
๒. ระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim) 
๓. ระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจ่ายชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Catalogue) 
๔. ระบบบริหารจัดการยามาตรฐาน และข้อมูลบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล (Drug catalogue) 
๕. ระบบงาน API เชื่อมต่อระบบ Colab งานเร่งด่วนตามนโยบายเลขาธิการ (Colab) 
๖. สำนักงานตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (EMA) 
๗. ระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) 
๘. ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMA Web) 
๙. ระบบประมวลผลกองทุนแบบบูรณาการ (Seamless) 
๑๐. โปรแกรมบันทึกข้อมูลอุทธรณ์ออนไลน์ (Audit online) 
๑๑. ระบบบริหารจัดการรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก (Drug Code)